Genesis konflikt

«Zpět

Genesis konflikt

Vážení čtenáři,
je nám velikou ctí představit vám dlouho očekávanou publikaci známého zoologa prof. Dr. Waltera J. Veitha z Univerzity Západního Kapska (JAR). Jedná se o pozoruhodnou knihu vědce, který byl ještě před několika lety vášnivým zastáncem a propagátorem evoluční teorie, která je nejčastěji spojována se jmény Charles Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel, Teilhard de Chardin, Isaac Asimov, Stephen J. Gould nebo v současné době Angličanem Richardem Dawkinsem nebo Čechem Jaroslavem Flegrem.
Jako profesor zoologie dosáhl autor této knihy na vrchol v oboru, který má k evoluční teorii mnoho co říci a ze kterého poprvé v historii moderní vědy vzešla myšlenka společného předka, postupného vývoje a miliónů let. Jeho neobyčejně široký záběr a samozřejmá upřímnost a nepředpojatost při vysvětlování i těch nejožehavějších otázek, týkajících se původu a historie života, z něj činí poutavého vypravěče s kritickým postojem vůči vlastním předpokladům a důkladným zvažováním různých možností v širším kontextu mnoha vědních oborů.
Když se počátkem devadesátých let objevila na pultech českých knihkupectví první kniha věnovaná tomuto tématu, existovalo zejména v anglicky mluvících zemích již několik desítek špičkových vědeckých publikací předních světových odborníků, jakými byli například A. E. Wilder-Smith, Henry M. Morris nebo Walt Brown. Mezi současné autory patří například Michael Behe, Charles B. Thaxton, Duane T. Gish, Walter J. Veith, William A. Dembski, David Berlinski, Phillip E. Johnson, Gerald L. Schroeder, Werner Gitt, Robert Gentry, Stephen C. Meyer a mnozí další, kteří byli nuceni, ve světle nových vědeckých objevů, opustit mnohé představy klasické evoluční biologie, geologie, astronomie, medicíny a dalších vědních oborů. Tento veliký nepoměr jsme se pokusili alespoň částečně vyrovnat a poskytnout českému čtenáři nové informace.

Mnohokrát v historii vědy jsme byli svědky dramatických změn v chápání okolního světa a z nich vyplývajícího akademického a často i politického zápasu se zastánci právě překonaného pohledu na svět. Bez nadsázky lze říci, že přesně v tomto bodě se dnes nalézá evoluční teorie, která je vyučována na všech státních školách v České republice jako jediné možné vysvětlení původu, historie a současného stavu světa, ve kterém žijeme, a jejíž základy položili výše jmenovaní vědci a filozofové. Není to tak dávno, co byla evoluční teorie považována dokonce za jednoznačné a definitivní vyvrácení Boží existence na vědeckém základě. Mnozí význační filozofové prohlašovali, že Darwin a jeho následovníci učinili ateismus nejen možným, ale dokonce přijatelným a v podstatě spíše nadřazeným světonázorem vedle křesťanství a jeho poselství o stvoření člověka a záchraně skrze Krista. Dokonce i mnozí vyznavači křesťanských hodnot obhajují stále častěji evoluční principy, které jsou jim i jejich dětem vštěpovány ve státních školách. Povaha biblického poselství je však v přímém protikladu k evoluční teorii, neboť odkazuje na počáteční nadpřirozené stvoření, Boží obraz v člověku a jeho pád do hříchu následovaný progresivním úpadkem a degenerací. Autor knihy vyjadřuje znepokojení nad rostoucími snahami sloučit oba přístupy do jediné životní cesty, na které bychom věřili biblickému poselství věčného života, odpuštění, lásky a spravedlnosti a zároveň obhajovali představu, že náš současný život je produktem neosobních přírodních živlů, neustálého soupeření, mutací (nemocí, poruch a chyb) a [biologické] smrti.

V předkládané knize je detailně probrán kontrast mezi těmito vzájemně neslučitelnými přístupy. S využitím mnoha konkrétních příkladů z živé i neživé přírody odhaluje autor nepravděpodobnost a především vědeckou nedostatečnost evolučního pohledu, který inteligentní příčinu nahrazuje neosobními přírodními procesy, záměr a plán náhodnými mutacemi a přírodním výběrem a počátek světa posouvá do miliony a miliardy let vzdálené minulosti. Nikdo dnes nepochybuje o tom, že v přírodě existuje určitý druh vývoje a změn, například vznik resistence bakterií a virů na léčiva, změny v jídelníčku některých zvířat způsobené nedostatkem původní stravy, změny ve velikosti a využití různých tělesných orgánů vlivem celkové změny prostředí apod. Základní problém však je, že nejsou dosud rozeznány přesné hranice, kam až tyto druhy změn mohou dojít, jaké mají limity, stejně jako nedokážeme vědecky uchopit všechny možné změny okolního prostředí, ke kterým může v budoucnu dojít a díky nimž budou živé organismy podstupovat další změny jak ve svém genofondu, tak ve své anatomii a fyziologii. Díky pokrokům v genetice a biologii dnes víme, že zdrojem diversity (druhové rozmanitosti) v přírodě je úplně jiný princip než mutace a přírodní výběr, které jsou považovány za pilíře evoluční teorie a které podle výsledků populační genetiky vedou naopak k úbytku [druhové] rozmanitosti. Jedná se o tzv. (re)kombinaci rodičovských genů, což hovoří jednoznačně pro mimořádně propracovaný plán a program, vybavený schopností vytvářet rozmanitost pomocí předem naprogramovaných mechanismů. Je také známo, že mnohé změny v organismech vyvolané změnou okolního prostředí se po odstranění této změny vracejí zpět do rovnováhy. Pravděpodobně nejběžnější vymezení druhu je na základě podmínky vzájemné křižitelnosti. Ta je umožněna v důsledku mistrovského a vskutku geniálního programu, genetického kódu, který všem organismům poskytuje mechanismus k adekvátní interakci s okolím a s příslušníky svého druhu. Díky těmto mechanismům existuje v každém organismu i ekosystému určitý ustálený stav - tzv. homeostáza - který brání náhlým nebo příliš velikým (zásadním) odchylkám (změnám.Z těchto a některých dalších důvodů nelze zkřížit například jezevčíka s beruškou nebo borovici s tulipánem. Podobně ani 15ti letý chlapec nemůže nabrat svalovou hmotu na úrovni 30ti letého muže, bez ohledu na to, jak moc se bude snažit, protože vnitřní prostředí v jeho organismu je na jiné úrovni a neumožňuje výstavbu svalové hmoty v takovém rozsahu.

Evoluční teorie je pro mnohé vědce symbolem triumfu lidského intelektu, odvážných spekulací a zářné budoucnosti, kdy lidstvo prostřednictvím moderní vědy a vyspělých technologií konečně uchopí svůj osud do svých vlastních rukou a posune evoluci zase o krok dál. Tím byly zároveň položeny filozofické základy humanismu a ateismu, ale také nacismu, komunismu, rasismu a tzv. sociálního darwinismu, kdy soupeření a [třídní] boj o život uvnitř lidské společnosti má postupně vyústit v ráj na zemi a dokonale šťastnou, zdravou a spravedlivou společnost.

Není proto žádným překvapením, že poselství o dokonalém počátku, Božím soudu a znovunastolení ráje Ježíšem Kristem, o kterém mluví Bible, bylo zastánci naturalismu smeteno ze stolu jako klamné náboženství naivních a nevzdělaných předků. Evoluční teorie známá pod heslem „přítomnost je klíčem k minulosti" tak postavila nepřeklenutelnou hradbu mezi víru v neosobní kosmos a přírodní živly a víru v osobního Stvořitele, který je Dárcem a Zachráncem všeho života. Spíše bychom měli říci - na základě toho, co víme dnes o přírodě - že „minulost je klíčem k přítomnosti". Situace se dramaticky změnila, když bylo v posledních několika letech poukázáno na to, že samotné základy evoluční teorie skutečně nevycházejí z reálných vědeckých objevů, nýbrž z filozofie naturalismu, která je takto interpretuje. Pokud nemůžeme mít s počátkem vesmíru a života žádnou osobní zkušenost, potom zcela jistě nemůžeme tvrdit, že evoluční (naturalistické) představy o počátku (původu) vesmíru, života a člověka vycházejí z ověřitelných vědeckých objevů. Původ hmoty, energie, času, prostoru, přírodních zákonů, informace a života (biologického i duchovního-mravního) se z principiálních důvodů nalézá mimo oblast přírodních věd, protože bez hmoty, energie, času a prostoru nelze uskutečnit žádný experiment, bez přírodních zákonů neexistuje opakovatelnost (reprodukovatelné výsledky), bez informace neexistuje význam a komunikace uvnitř experimentu (aparatury) a mezi experimentem a experimentátorem a bez života není samotný experimentátor, který by na experiment dohlížel a [pokud možno správně] vyhodnotil a interpretoval jeho výsledky. Tím se evoluční (vývojová) teorie ocitá definitivně na úrovni věrouky (vedle teorie stvoření), neboť své představy a závěry (interpretace) může ve své podstatě obhajovat pouze z pozice své vlastní věrouky (metafyzických důvodů) a nikoliv z pozice ověřitelné, opakovatelné a principiálně vyvratitelné přírodní vědy.

Autor otevřeně a čestně prochází hlavní body odvěkého sporu mezi vírou v evoluci a vírou ve stvoření a zaměňování neověřitelných filozofických předpokladů za experimentálně ověřitelné vědecké poznatky. Jako zkušený vědec a vysokoškolský profesor předkládá nejčastější otázky a argumenty obou zúčastněných stran a vysvětluje, že víra v inteligentní příčinu a stvoření vesmíru a života umožňuje uspokojivé vysvětlení zdánlivých rozporů nejen z vědeckého a morálního hlediska, ale že vrhá pozoruhodné světlo i tam, kde si evoluční teorie neví rady od samého začátku své existence, kdy byla zformulována Charlesem Darwinem.

Představa inteligentního plánu a stvoření života je představena jako přirozené vysvětlení pozorovaných skutečností s širokou podporou moderní experimentální vědy. Autor se netají tím, že vnímá Bibli nejen jako náboženskou knihu trvalé hodnoty, ale především jako pravdivý popis skutečných událostí a tento svůj postoj obhajuje jako vědec i jako člověk.

Teorie inteligentního plánu a stvoření tak stojí minimálně na stejné úrovni přijatelnosti a objektivity jako evoluční teorie. Podle autorových vlastních slov není principiálně možné nalézt kompromis mezi evolučním a stvořitelským konceptem, buď je pravdivé poselství o stvoření, nebo je pravdivá evoluční teorie. Tento konflikt proto nazval příznačně „Genesis Konflikt", neboli „Spor o Počátek". Tento spor stojí v samotné podstatě lidské existence.

Z pochopitelných důvodů kniha obsahuje značné množství odborných termínů, jejichž význam nemusí být většině čtenářů zřejmý. Proto jsme se rozhodli k zařazení série poznámek a tzv. vysvětlení pod čarou, kde jsme to považovali za nutné a kde jsme chtěli zachovat kontinuitu autorových myšlenek a zároveň čtenářům sdělit co nejpřesněji skutečnou šíři problému a její složitý kontextový význam.

Společně s autorem vám přejeme mnoho hezkých chvil při čtení této knihy a věříme, že pro vás bude minimálně stejně zajímavá a hodnotná, jako pro nás.

Obsah knihy najdete ZDE

Za překladatelský tým
Mgr. Libor Votoček
Maranatha o.s., Praha,

Uvedenou publikaci si můžete zakoupit ZDE

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.