Jan Amos Komenský - prastaré obecné křesťanské náboženství

«Zpět

Jan Amos Komenský - prastaré obecné křesťanské náboženství

Prastaré obecné křesťanské náboženství - Jan Amos Komenský - díl 1.

Prastaré obecné křesťanské náboženství - Jan Amos Komenský - sebrané do krátkých otázek a odpovědí
Pro všechny křesťany, staré i mladé, k spasitelnému užívání

Amsterodam 1661

Takto říkával Hospodin: Zastavte se na cestách, a pohleďte, a vyptejte se na stezky staré, která jest dobrá, i choďte po ní, a naleznete odpočinutí duši své.
Jeremiáš 6:16

Dělání knih mnohých žádného konce není, a mnohé kázání zemdlívá. Suma všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a přikázání jeho ostříhej, nebo to přísluší všechněm lidem, poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, buďto dobrý, buďto zlý.
Kazatel 12:12-14

**********************************************************************************************

1. Milovaný, jsi křesťan?

* Chvála Bohu, ano.

2. Kdy ses stal křesťanem?

* Když jsem byl pokřtěn.

3. Dělá křest křesťana?

* Je k tomu přístupem. Matouš 28:19 (Proto jděte, čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.)

4. Kdo je to křesťan?

* Křesťan je člověk, který se obrátí od světa (světského způsobu života) k Bohu, a podle Kristova učení náležitě věří, podle křestní smlouvy náležitě žije, a také podle Kristovy útěchy a přípovědi náležitě doufá, byť by proto musel od světa něco strpět nebo i zemřít.

5. Kolik znaků náleží k pravému křesťanství?

* Jsou to především tyto tři. I. Pravá víra. II. Zbožný život. III. A radostné doufání v Boží milosrdenství v životě i v umírání. Krátce, víra, láska, naděje: a aby v tom člověk až do konce, děj se co děj, vytrval.

6. Odkud se tomu učíme?

* Z Božího Slova: v něm nám Bůh (1.) zjevil, čemu máme věřit, (2.) a přikázal, co máme dělat, (3.) a také zaslíbil, co máme od Jeho dobroty očekávat.

7. Jestlipak jsi se tomu všemu učil?

* Bohu dík, ano.

8. Také bych to rád poznal. Musíš mi o tom všem říci - o své víře, o svém životě, o své naději. Chceš?

* Velmi rád. Vždyť křesťan je povinen odpovědět každému, kdo by se ho zeptal na důvod jeho náděje. 1. list Petrův 3:15 (Zasvěťte svá srdce Pánu Bohu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou.)

************************************

I. - O KŘESŤANSKÉ VÍŘE

9. Pověz mi tedy, čemu věříš?

* Věřím v Boha Otce, všemohoucího Stvořitele nebe i země. II. A v Ježíše Krista, Jeho jediného Syna a našeho Pána a Spasitele. III. Jenž byl počat z Ducha Svatého a narodil se z panny Marie. IV. Trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. V. Sestoupil do pekla, třetího dne vstal z mrtvých. VI. Vystoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího. VII. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. VIII. Věřím v Ducha Svatého. IX. Svatou křesťanskou církev, společenství svatých. X. Odpuštění hříchů. XI. Vzkříšení těla z mrvých. XII. A život věčný, Amen.

10. To je obecná křesťanská víra?

* Ano, skládá se z dvanácti částí.

11. Věříš jim všem?

* Ano, pevně.

12. A nic nad to?

* Nic proti tomu.

13. Jaké je hlavní poselství toho všeho?

* Předně zde vyznáváme víru v trojjediného Boha, Otce, Syna, Ducha Svatého. Za druhé, že zůstáváme v církvi, ve společenství svatých (tj. lidu, který tohoto Boha zná, miluje a ctí). A pak za třetí ovoce takové víry, totiž odpuštění hříchů, vzkříšení těla z mrtvých a život věčný.

14. Co vyznáváš v první části?

* Že je jen jediný Bůh, který nás i celý svět stvořil a svou všemohoucností udržuje (v existenci).

15. Proč Ho nazýváš Otcem?

* Protože od věčnosti zplodil Syna a v Něm i nás přijal za Své děti.

16. Kdo je ten Syn Boží?

* Ježíš Kristus, o němž ve druhé části vyznávám, že je Syn Boží a Mariin.

17. Co tím říkáš?

* Že je zároveň Bůh i člověk, ačkoliv je jedinou osobou.

18. Jak je to možné?

* On byl od věčnosti Syn Boží jako věčná Moudrost a Slovo Boží. Skrze Něj povstalo (bylo stvořeno) vše, a bez Něj nepovstalo (nebylo stvořeno) nic, co je, (Jan 1:3), i člověk k Jeho obrazu. Ale když člověk svým pádem Boží obraz ztratil, zaslíbil Bůh, že pošle Svého Syna, a také Ho poslal, aby přijal lidskou přirozenost, aby ji napravil a nás spasil. (Genesis 3:15 - Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On zasáhne tvou hlavu a ty zasáhneš jeho patu.", Galatským 4:4 Ale když se čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem)

19. Cožpak nemohl být naším Spasitelem jinak? To se musel stát člověkem? Za starých časů se přeci utěšovali, že Bůh přijde a spasí nás. (Izajáš 35:4 - Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.")

* Smrt a kletba přepadla člověka kvůli hříchu: člověk by musel trpět (věčný) trest, aby splnil požadavky věčné Boží spravedlnosti. Ale tělo bylo příliš slabé, než aby to uneslo; proto se nad námi Boží Syn smiloval, přijal tělo a krev a vytrpěl trest za hříchy místo nás, a tak nás vykoupil od věčného trestu, a tím se stal naším Pánem a Spasitelem. (Římanům 8:3 - Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích. Izajáš 53:4-5 - Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.) Kdyby tomu tak nebylo, my bychom sami od sebe mohli dokázat tak málo jako padlí andělé, kterých tak nepřijal (Židům 2:16 - Nepřišel přece pomáhat andělům, ale Abrahamovu semeni pomáhá.), a proto musí zůstat na věky ve svém zatracení.

20. Co znamená, "počat z Ducha Svatého, narodil se z panny Marie"?

* Poněvadž měl Otce v nebi, nepotřeboval otce na zemi, jen čistou matku, z níž mu bylo působením Ducha Svatého svatě zformováno lidské tělo, takže ona před porodem, při porodu i po porodu zůstala čistou pannou.

21. Co vyznáváš ve čtvrté části?

* Že Boží Syn v přijatém lidství (ve své lidské podobě) mnoho vytrpěl, dokonce i krutou smrt; ne kvůli sobě (jako Těn, který se nikdy nedopustil hříchu - 1. list Petrův 2:22 - "On se nikdy nedopustil hříchu, v jeho ústech neměla místo lest."), nýbrž pro hříchy naše a celého světa, aby nás tak smířil s Bohem. (1. Jan 2:2 - On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.)

22. Jaký význam má pátá část, "sestoupil do pekla, vstal z mrtvých"?

* Že náš Spasitel k našemu dobru přemohl smrt i peklo, a vycházeje odtud jako vítězný vládce, přinesl nám jistotu, že i my, kteří se ho skrze víru držíme, ujdeme (mocí Jeho zásluhy) smrti i peklu. (Jan 14:19 - Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy., 16:33 - Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět.")

23. Co vyznáváš v šesté části?

* Že Pán Ježíš po svém vzkříšení nezůstal na zemi, nýbrž opět odešel tam, odkud prve přišel, k Otci do nebe, (Jan 6:62 - A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? , kde se (i podle Svého lidství) posadil na trůn Boží a my vedle Něho. (Efezským 2:6 - Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši)

24. Čemu pak věříš v sedmé části?

* Že se Kristus nebude věčně nacházet v nebi (jsa světu skryt tak, jako nyní), nýbrž že slavně přijde, shromáždí před sebe všecky lidi, bude je soudit, zbožné věřící uvede k Bohu do věčné radosti, bezbožné však odsoudí k věčnému ohni. (Jan 5:29 - a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.)

25. Čemu věříš o Duchu Svatém?

* Že je spolu s Otcem a Synem pravý Bůh, Utěšitel a Posvětitel všech vyvolených dětí Boží.

26. Čemu věříš o křesťaské církvi?

* Předně, že to je lid, který Bohu slouží v duchu a v pravdě, podle učení Kristova (Jan 4:23 - Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali.). Za druhé, že Bůh má na zemi vždycky takový lidi, kvůli nimž i svět udržuje (Matouš 24:22 - Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.) ať jsou světu (nebo i sobě navzájem) známi či neznámi. (Za časů Eliášových jich bylo tak málo, že se Eliáš domníval, že zůstal jen on sám: ale Bůh mu řekl, že jich má ještě mnoho tisíc. (1. Královská 19:10 a násl. - Eliáš Bohu odpověděl: "Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.") Za třetí, že tento lid je obecnou církví, nevázanou na jediné místo nebo zemi, národ či řeč, sektu nebo stranu, nýbrž je rozptýlená po celém světě. (Skutky 10:35 - ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost.) Za čtvrté, že je svatá. Ne proto, že by byla bez hříchu, ale díky (vzhledem k) Duchu Svatému, který jejich srdce očišťuje vírou (Skutky 15:9 - Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi.) Konečně, že kdo chce být spasen, má se oddělit od bezbožného světa, držet se tohoto lidu a pěstovat s ním svaté společenství (Skutky 2:40 a dále - Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!")

27. Jaký význam má desátá část?

* Že se tomu, kdo opravdově (z celého srdce) věří v Boha Otce, Syna, Ducha Svatého, a kdo zachovává věrné společenství s Kristovou církví, jeho někdy spáchaný hřích (nebo co na něm ještě ze slabosti ulpí) nepřičítá, nýbrž přikrývá a odpouští pro drahou zásluhu Kristovu, v něhož on věří. A to znamená býti ospravedlněn skrze víru, jako Abraham. (Genesis 15:6 - Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Římanům 3:24 - Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. 3:25 - Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, 3:28 - Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. a dále.)

28. O čem je jedenáctá část?

* Ten nám přináší jistou útěchu, že kdo věří v Krista, bude živ, byť i umřel. (Jan 11:25 - "Já jsem vzkříšení i život," řekl jí Ježíš. "Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.")

29. A poslední část?

* Že Bůh těm, kdo jej milují, připravil v nebi věci, kterých zde oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, které ani na lidskou mysl nevstoupily (1. Korintským 2:9 - Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují."), samý život a sytost hojného veselí a dokonalé utěšení po pravici Boží na věky. (Žalm 16:11 - Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.)

30. Co znamená slovíčko "Amen", připojené na konci?

* Jistotu všeho, co s sebou křesťanská víra přináší, že to je "ano" a "amen". (2. Korintským 1:20 - V něm je "ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží.)

31. Opravdu tomu všemu věříš?

* Ano, věřím, protože vše, co je v tomto vyznání víry obsaženo, je vzato z Božího Slova, neomylného na věky. Nebe a země pominou, ale Slovo Boží nepomine. (Matouš 24:35 - Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.)

32. Hodláš v této křesťanské víře setrvat?

* Chraň mne Bůh nevděku! Kdo setrvá až do konce, ten bude spasen, praví můj Spasitel. (Matouš 24:13 - Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.)

33. A co kdyby tě kvůli ní pronásledovali?

* Nynější utrpení nejsou rovná oné budoucí slávě, která na nás má být zjevena; (Římanům 8:18 - Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, jež na nás má být zjevena.) Vždyť i Kristus trpěl za nás a zanechal nám příklad, abychom šli v Jeho šlépějích. (1. list Petrův 2:21 - Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za nás a tak nám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: )

... bude pokračovat!