Mistrovo kázání na hoře

«Zpět

Mistrovo kázání na hoře


Kázání na hoře. Blahoslavenství


5:1
- Když Ježíš Kristus spatřil zástupy, vystoupil na horu.
(Exodus 19:3, Marek 3:13, Lukáš 6:12, Jan 6:3-15)

5:1
A když se posadil,
(židovští rabíni učili v sedě, Matouš 13:1, 15:29, 26:55, Marek 4:1, 9:35, Lukáš 2:46, 4:20, 5:3, Jan 8:2, Skutky apoštolů 16:13 - narozdíl od čtení Písma ve stoje - Lukáš 4:16)

5:1
přistoupilli k němu jeho učedníci.

5:2
- Otevřel ústa
(Matouš 13:55, Žalm 78:2, Skutky apoštolů 8:35, Efezským 6:19)

5:2
a učil je:
(verše 5:3-7:29 jsou první z pěti velkých Ježíšových promluv v Matoušově evangeliu (srovnej kapitolu 10, 13, 18, 24-25))

5:3
- Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.
5:4
- Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
5:5
- Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.
5:6
- Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
5:7
- Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
5:8
- Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.
5:9
- Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.
5:10
- Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes.
5:11
- Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení.
5:12
- Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.


Sůl země


5:13 - Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena?
Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali.
5:14 - Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře.
5:15 - A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan;
a svítí všem, kteří jsou v domě.
5:16 - Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.