Odrazuje mě představa nadpřirozeného stvoření v 6+1 dnech

| 12. 10. 2012 |

«Zpět

Odrazuje mě představa nadpřirozeného stvoření v 6+1 dnech

OTÁZKA:

Úvaha k článkům
Nemohu se pustit do hlubokých zamyšlení na téma stvoření, nebo evoluce, neobsahuji ani dostatečný potenciál, abych vzdoroval Vašim článkům, filozoficky i technicky fundovaným na téma „vesmír, původ země, stvoření, původ života" atd., ale v žádném aspektu mě nepřesvědčují, hlavně pro svoji nekompromisní suverenitu, nepřipouštějící jakýkoliv omyl, nebo alternativu vysvětlení problému na které se zaměřují. Pokusím se stručně popsat myšlenku, na kterou mě kdysi navedl jeden hluboce věřící křesťan, lékař. Tehdy jsem se bránil tvrzení o stvoření člověka a argumentoval jsem některými jistě materialistickými, především přírodovědnými poznatky, na které jsem si jen vzpomněl. Tehdy mě můj oponent pravil: Nerozčiluj se, vždyť současné křesťanské učení nevylučuje evoluční vývoj. Bohem stvořený život v širším smyslu, nemusí mít nutně svoji konečnou podobu, jakou je strom, zvíře i člověk. Po celou dobu se k této myšlence vracím a uklidňuje mě, že jsem díky ní, nikdy nenašel rozpor mezi evoluční a teologickou teorií vzniku života. Vždyť v semeni, nebo jakémkoliv nosiči budoucího života je obsaženo úplně všechno, co konečný plod, ať strom nebo živočich i člověk bude obsahovat, dokonce ne jenom on, ale všechny další generace. Proč by Bohem stvořený život nemohl mít počátek v jednoduchých formách a procesech, kterými tak opovrhujete a obsahovat potenciál dokonalosti lidského těla a ostatního života. Zrovna tak může být chápán evoluční vývoj země, od její bazální podoby v souvislosti se vznikem ostatního vesmíru, jak je popsán na základech technicky poznatelných faktech. Tato představa je pro mne a věřím, i mnoho jiných přijatelná a neodrazuje tak jako povídání o šestidenní práci Boha na stvoření země a uplácání Adama z hlíny.

ODPOVĚD:

Vážený čtenáři našich stránek,

děkuji vám za otázku a pro vás v určitém smyslu i odpověď a také za zájem o téma.

Hned ve vaší první větě mě zaujalo a zarazilo vaše vyznání, že vás nepřesvědčuje argumentační integrita - celistvost - článků, ačkoliv sám tvrdíte, že filozoficky ani technicky v nich nevidíte problém. Co Vás však přesvědčilo (jak vyplývá z vaší odpovědi) o opaku, i když si osobně myslím, že jste byl přesvědčen ještě dříve, než jste články četl, byla jejich nekompromisnost a suverenita - jinými slovy přítomnost určitých absolutizujících výroků. Ano, jsou nekompromisní a suverénní, avšak pouze co se týče vymezení lidských kompetencí a principiálních omezení vědy, a také v tom že žádná verze vývojového (evolučního) myšlení není principiálně schopna postihnout původ ani historickou stabilitu a fundamentální propojení hlavních složek stvoření - energie, hmoty, časoprostoru, informace a vůle, přírodních zákonů, života, vědomí a svědomí. 


Také si hned v úvodu "stěžujete" na to, že články nepřipouštějí omyl resp. alternativní vysvětlení problému, na který se zaměřují. Zde bych vás rád upozornil na jednu zásadní skutečnost. Svět je "černobílý" v příčinách, ale nikoliv v podobách (formách) následků. Články se zaměřují na vymezení možných příčin, a pokud to principiální omezení vědy dovolují, také na určité mechanismy, procesy a zákonitosti, které lze dnes pozorovat/měřit. A jelikož možné příčiny vzniku světa spadají pouze do jedné ze dvou teoreticky možných kategorií - buď stvořitelské nebo evoluční - potom zde jistě není žádný problém v tom, že zastáváme pouze jednu jedinou možnost ze dvou teoreticky možných. Obě zastávat nelze, a jelikož evoluční zapříčinění odmítáme (viz výše), je celkem logické, že v našich článcích naleznete POUZE JEDEN SCÉNÁŘ - a to ten stvořitelský. Určitá a poměrně značná neznalost je v tom, jak Stvořitel konkrétně technicky při tvoření světa postupoval. Víme jen, že tvořil mocí svého Slova a v jakých sekvencích postupoval - resp. v jakém sledu vrstvil složitost a vzájemnou provázanost základních systémů stvoření - to je předmětem tzv. stvořitelského týdne. Navíc stvořitelský scénář podle knihy Genesis PERFEKTNĚ odpovídá řádné zkušenosti jak vědecké tak z našeho každodenního života - že ke zkonstruování mechanismu (stroje) vykonávající určitou funkci (cíl) je nezbytný konstrukční plán, know-how, informace, která je vždy vyjádřena ve formě plán - kódu - a to je vědecký význam biblického výrazu SLOVO BOŽÍ. Nic takového - tj. konstrukční know-how - nemůže být vyprodukováno náhodným, cíl nesledujícím sledem postupných, pomalých, v zásadě povrchových změn (mutací) - TEDY EVOLUCÍ - v něčem, co žádný nebo nějaký konkrétní mechanismus ani funkci (cíl - telos) nemá - tj. pouhý stavební materiál.


Žádná teorie evoluce není schopna nic říci o tom, odkud se vzaly nezjednodušitelně složité mechanismy plnící rozličné funkce u různých forem života - bakterií, rostlin, zvířat a lidí. Žádná teorie evoluce není schopna nic říci o tom, odkud se vzaly cyklické nezjednodušitelně složité systémy - např. cyklický potravní řetězec (bakterie, rostliny, zvířata a lidé), cyklický vodní systém planety (vypařování, kondenzace, prosakování, vytlačování, průtok a napájení a opět vypařování), který vodu nejen distribuuje ale zároveň čistí. atd. Žádná teorie evoluce není schopna nic říci o tom, odkud se vzala informace - kódy, šifry, komunikace, význam, cíl a všechny konvergentní, tj. živé systémy. A samozřejmě žádná teorie evoluce není schopna nic říci o tom, odkud se vztalo přesné vyladění mnoha desítek přírodních konstant a zákonů, díky čemuž může zde existovat život tak, jak jej známe. Proč toto vše není schopna žádná teorie evoluce nijak vysvětlit? Jednoduše proto, že základem každé evoluční teorie je představa pomalého, postupného, krok za krokem, součástka za součástkou, atom za atomem ... čistě přírodního procesu, který nesleduje žádný předem stanovený cíl (opak inteligentního designu) a který trvá velice, velice dlouhou dobu. NIC takového však z principu nedokáže vytvořit neredukovatelně složitý mechanismus (např. kolenní kloub, trávicí systém, zrakovou soustavu atd. atd.) ani neredukovatelně složitý cyklický systém (např. potravní řetězec v ekosystémech, vodní cyklus planety, metabolický systém v buňce, čtecí a překládací mechanismus mezi DNA a proteiny, atd. atd.) ani přesný systém zákonů a nastavení přírodních konstant, které umožňují a stabilizují všechny materiální procesy a funkce.


Každý, kdo se odvažuje přisoudit původ a vzájemné propojení těchto základních složek stvoření výhradně sledu přirozených (tj. fyzickými smysly pozorovatelných či vědecky měřitelných) událostí - je jednak za hranicemi vědy a lidsky poznatelného a jednak se tím zároveň odvažuje přisoudit Bohu osobní nezájem o jeho stvoření - Jeho osobní NEangažovanost v celé historii světa včetně současnosti i budoucnosti, čímž se relativizuje hodnota jednotlivce a smysl i těch nejmenších detailů našeho života, dále se odvažuje Bohu brát (zpochybňovat) statut svrchovanosti (bez Něj nepovstalo NIC, co je - evangelium podle Jana) a principiálně tím zpochybňuje existenci absolutní pravdy, absolutní spravedlnosti, absolutní lásky ... protože vývojové myšlení odmítá už z principu cokoliv absolutního (což jsou Božské atributy) ... jak jste ostatně sám prokázal ve svém význání ve vaší první větě - vadí vám absolutnost, nekompromisnost, černobílost. Osobně tuto vaši výtku nevnímám ani jako ctnost, protože ctnostný člověk by měl zastávat v zásadních věcech jasný postoj a tomu pak podřizovat svůj život nebo alespoň k něčemu takovému směřovat - a nevnímám ji ani jako volání po objektivitě, protože objektivita se nevylučuje s nekompromisností.