Vůbec to nedává smysl ...

| 11. 11. 2010 |

«Zpět

Vůbec to nedává smysl ...

DOTAZ:

Věřim v boha. Otázka: Bůh neni jeden. Jsou to ti, co nás v ne-daleké minulosti navštěvovali a je dost důkazů z celého světa. A nebo je jeden a je to celý princip stvoření i těch "našich bohů", co nám doplňovali náš genom, aby z nás něco bylo? Pokud ano, kdo stvořil samou podstatu stvoření? Vůbec to nedává smysl???

ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Děkujeme Vám za Vaši otázku. Píšete, že věříte v Boha a že není jeden. Více se o svém Bohu nerozepisujete, proto nemůžeme zareagovat v tom smyslu, jestli je Váš Bůh jiný než Bůh, kterému věříme my. Pokud Vás to zajímá, rádi Vám řekneme, v jakého Boha věříme my. Sám si potom můžete v klidu rozmyslet a zvážit, v čem jsou případné rozdíly.

Jako křesťané - učedníci a následovníci Ježíše Krista - věříme v NESTVOŘENÉHO Stvořitele, který nemá počátek ani konec, který je věčně živý (mající věčný život sám v sobě a mající schopnost oživovat mrtvé), všemohoucí (tj. nic mu není nemožné), vševědoucí (tj. mající veškeré poznání o všem, všude a navždy), všudypřítomný (tj. prostupující celé stvoření), duchovní (tj. nedetekovatelný fyzickými smysly nebo měřicími přístroji), morální (tj. jednající morálně-vztahově), milující (tj. vždy a ve všem se řídící bezpodmínečnou láskou), svatý (tj. jednající nemanipulativně a s ohledem na nejvyšší dobro), štědrý (tj. dávající své největší dary bez výhrad každému, kdo Ho prosí ve víře a lásce).

Náš Bůh stvořil vše stvořené, tj. vše, co má počátek své existence - každou věc i bytost. Náš Bůh je mluvící, myslící, cítící, vidoucí, tvořivá bytost, která je autorem všech možností, hranic a pozic.

Náš Bůh je Zákonodárce všech přírodních a duchovních zákonů - a proto také Soudce všech lidí a andělů - ale také Obhájce všech, kteří přijali Jeho nabídku smíření skrze Ježíše Krista - skrze Jeho zástupnou smrt na Golgotském Kříži.

Náš Bůh jedná (se projevuje) ve třech osobách, které jsou v dokonalé jednotě - charakteru a záměru - je to Otec (architekt všeho stvoření), Syn Ježíš Kristus (který přijal lidskou podobu - lidské tělo - a stal se Zástupcem lidstva před Bohem, Jeho Vykupitelem a Veleknězem, který se před Bohem Otcem přimlouvá za každého člověka) a Duch Svatý (který je Utěšitelem a živým průvodcem všech následovníků Ježíše Krista zde na Zemi a po celou věčnost na Nové Zemi).

Náš Bůh vstoupil do dějin lidstva v osobě Ježíše z Nazaretu ... ponížil se na největšího služebníka i těch nejposlednějších lidí ... žil bezhříšným životem ... a dobrovolně položil svůj život na Golgotském Kříži za hříchy lidstva ... tím smířil Boha se světem ... s lidmi ... a svým následovníkům svěřil úkol toto smíření nést všem lidem a národům ... zdarma.

Náš Bůh je láska a není v Něm žádná pýcha, žádné ego.

Náš Bůh je světlo a není v Něm žádná tma ani střídání světla a stínu.

Náš Bůh je plný Milosti a Pravdy ... Jeho nejvyšším cílem je ZACHRÁNIT pro věčnost co nejvíce lidí ... je milosrdný a odpouštějící ... každý náš hřích (tj. každý skutek, myšlenka nebo záměr, který je motivován pýchou, egem a soběstačností) nám odpustí, pokud Ho upřímně požádáme a odvrátíme se od takového zlého způsobu života.

Náš Bůh stvořil člověka ke Svému Obrazu - jako muže a ženu - na počátku stvoření. Časový horizont této události se pohybuje okolo 6000 let nazpět. Bůh stvořil první manželský pár - muže a ženu - v 6. Dni stvoření - mocí svého Slova. Muže stvořil z prachu země a ženu stvořil z mužova boku. Bůh stvořil člověka, aby obdělával a střežil Jeho stvoření a rozvinul jeho plný potenciál. Člověk byl bezhříšný, a tudíž dokonale šťastný. Byl stvořen k tomu, aby žil věčně - ve společenství Boha, Jeho svatých andělů, ostatních lidí a stvořené přírody.

Věříme biblické zprávě o stvoření - v knize Genesis - že Bůh stvořil nebe a zemi a všechno v nich v šesti 24h dnech a 7. den stvoření oddělil jako svatý pro osobní vztah člověka s Ním - tj. den sobotní). Věříme biblické zprávě, že tak jako skrze jednoho člověka Adama přišel na svět hřích a s hříchem smrt - tak skrze jednoho člověka Ježíše Krista přišla na svět Boží spravedlnost a s ní věčný život. Jako v Adamovi všichni jeho potomci - což jsme my - umírají vinou hříchu (svévolným odvrácením se od Boha), tak v Kristu všichni jeho potomci (kteří nejsou narození z těla, ale z Ducha - skrze Jeho Slovo milosti a pravdy) - což jsou Kristovi učedníci a následovníci - žijí a budou žít navěky díky Kristově spravedlnosti na Nové Zemi, kterou Kristus podle svého slibu již nyní připravuje.

Věříme, že člověk se nestává spravedlivým vlastní snahou (ať se snaží sebevíc) ani pomocí jakékoliv jiné stvořené bytosti (rostliny, zvířete, mimozemšťanů či andělů) ... ale svrchovaným Božím působením skrze Kristův Kříž ... věříme, že spravedlnost nebo-li správné postavení před Bohem a ostatními lidmi získáváme JAKO DAR díky a JENOM díky Kristově zástupné smrti na Golgotském Kříži ... a tedy nikoliv jako vlastní zásluhu, nýbrž jako Kristovu zásluhu. Tento dar však může přijmout pouze ten člověk, který si uvědomuje vlastní hříchy a lituje jich ... a prosí Boha o jejich odpuštění a odstranění ... Tento dar může přijmout pouze ten člověk, který si uvědomuje vlastní ztracenost ... a dluh, který vůči svému Stvořiteli vytvořil svým zlým sobeckým jednáním - ať vědomě či nevědomě. Tento dar může přijmout pouze člověk, který přichází v pokoře, zděšen nad stavem svého srdce, s touhou po opravdové lásce, odpuštění a čistém, svatém způsobu života. Věříme, že i tuto touhu po změně nemůže v sobě člověk sám vzbudit ... věříme, že se jedná o Boží působení, kdy se člověk v životě dostává do situace, že JE OSLOVEN BOHEM a na toto oslovení REAGUJE, nikoliv, že by člověk sám svými morálními kvalitami, schopnostmi a usilovným přemýšlením navázal s Bohem vztah. Věříme, že pro vztah s Bohem je NEZBYTNÉ si uvědomit, že MY potřebujeme odpuštění, pomoc, záchranu a nové nesobecké srdce ... že jsme to MY, kdo se ztratil Bohu, ne Bůh nám. Věříme, že lidské úsilí může člověka dovést v nejlepším případě k tomu, že život nemá žádný smysl ... že všechno je marnost ... protože smysl lidského života spočívá v láskyplném vztahu s Bohem a Jeho Mesiášem Ježíšem Kristem ... a v láskyplných vztazích s druhými lidmi (manželství muže a ženy, rodina, přátelé) ... Věříme, že tento smysl života nemůže nalézt člověk svými vlastními silami ... ale pouze jako ZJEVENÍ Boží milosti, kdy se Bůh ke každému člověku sklání a oslovuje Jej na jeho úrovni bytí - „Člověče, zde jsem, miluji Tě bez výhrad, chci Ti odpustit všechny Tvé hříchy a pády a uzdravit Tě ... chci Ti dát naději do budoucnosti, život a pokoj ... a čekám na Tebe jako Otec na svého ztraceného syna!"

Věříme, že spravedlnost ze Zákona dosahovaná vlastními morálními snahami, etickým smýšlením, askezí, odříkáním, úsilím ... a vlastním přemýšlením ... nemůže změnit hříšné lidské srdce a zachránit člověka pro věčnost (nadcházející svět, který Bůh připravuje ... svět, ve kterém již nebude žádné zlo ani smrt, ani nemoc, bolest nebo utrpení) ... věříme v nejvyšší spravedlnost, která je DAREM MILOSTI (odpuštění) - tj. spravedlnost přijatá z vděčnosti za odpuštění hříchů! Komu bylo hodně odpuštěno, ten hodně miluje - resp. kdo přijal odpuštění velkých zločinů, přijal do srdce velikou pokoru a lásku, která je nejvyšším standardem morálky a svatosti. Kdo NEPŘIJAL odpuštění hříchů ... nebo jen drobných přestupků ... ten málo miluje nebo nemiluje vůbec ... a je z něj moralista, zákoník nebo farizeus ... který kritizuje, nenávidí, závidí ... je neústupný, nemilosrdný, nevděčný, sebestředný a soběstačný ... je to člověk, který sám druhým NEODPOUŠTÍ jejich provinění ... před tímto stavem srdce Kristus VELMI VARUJE!!

Na závěr:

Boha, ve kterého věříme - nikdo nestvořil. On je NESTVOŘENÝ Stvořitel. Nemá počátek ani konec své existence. Je nevystižitelný ... přesto jedná s člověkem a s každým živým tvorem tak, abychom Ho mohli poznávat a přijímat každý na své úrovni vnímání.

Bůh ve kterého věříme stvořil také tzv. bohy - což jsou andělské bytosti - které stvořil jako SLUŽEBNÉ duchy, kteří mají pomáhat v realizaci Božích plánů a záměrů. Bible říká, že část andělů se od Boha odvrátila a šli za nejmocnější Bohem stvořenou bytostí jménem Lucifer - dnes satan - bývalý nejmocnější archanděl - který svedl třetinu nebeských andělů do vzpoury proti Bohu a Jeho Synu Ježíši Kristu. Tito padlí andělé - jsou dnes démony - kteří se snaží zmást, okrást, oklamat a zahubit co nejvíce lidí ... aby nepoznali svého Spasitele Ježíše Krista ... Avšak dvě třetiny Božích andělů pomáhají v plánu spasení ... proti nim Satan a jeho démoni nic nezmohou.

Náš Bůh nezpůsobil zlo ... ale dovoluje ho, aby mohlo přijít JEŠTĚ VĚTŠÍ DOBRO !!!

Pokud jste naši odpověď dočetl až do konce ... tak jsme velice rádi.

Věříme, že tyto řádky Vám dávají smysl - to je to, po čem pravděpodobně toužíte ... aby vysvětlení dávalo smysl.

PRO DALŠÍ STUDIUM VÁM DOPORUČUJEME NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY - www.stvoreni.cz -

Pokud máte nějaké další otázky nebo námitky, můžete se na nás s důvěrou obrátit!

Se srdečným pozdravem

Mgr. Libor Votoček - koordinátor a lektor projektu MARANATHA Lifestyle a Science