Úvod

Spolek Maranatha připravil v roce 2006 první verzi internetového projektu "STVORENI.CZ" s cílem nabídnout studentům, učitelům a vědeckým pracovníkům kvalitní informační zdroj v oblasti výzkumu původu vesmíru, života a člověka.
V roce 2010 byl projekt kompletně přepracován s ohledem na širší čtenářskou obec především z rad laické veřejnosti, rostoucí množství vědeckých poznatku a vyšší nároky na přehlednost a exaktnost.

STVOŘENÍ.cz

  • Věříme, že ani Vesmír ani život nevznikl samovolně a náhodně a jsme přesvědčeni o tom, že biblická kniha Genesis předkládá sice stručnou, ale pravdivou zprávu o počátku Vesmíru i člověka. Toto poznání má podle našeho názoru zásadní vliv na kvalitu života jednotlivce a jeho vlivu na společnost a vede k chápání života jako cenného daru a k zodpovědnosti vůči sobě i druhým. Věříme, že v konečném důsledku jsme za svůj život zodpovědní Bohu jako Stvořiteli.
  • Uvědomujeme si však, že snahy o přímý důkaz Boha podle přijatých vědeckých kritérií nemohou být úspěšné, protože vlastnosti Stvořitele leží mimo jakoukoliv lidskou představu. Mezi tyto vlastnosti řadíme jeho tvůrčí schopnosti, inteligenci, smysl pro krásu, lásku k člověku, odpuštění, moc, sílu a spravedlnost.
  • Na druhé straně jsme přesvědčeni, že přímými vědeckými metodami nelze dokázat ani představy o samovolném vzniku života nebo Vesmíru. Zvláště máme na mysli nemožnost provést opakovatelný experiment jako klíčový důkaz. Proto podle našeho názoru i představa o samovolném vzniku života nebo Vesmíru patří do oblasti víry.
  • Věříme, pomineme-li přímé svědectví Bible, že existuje dostatečné množství jiných nepřímých důkazů, jež spolu dohromady vytváří mozaiku, která vypovídá srozumitelnou řečí o tom, že Vesmír a život na zemi byl vytvořen podle předem promyšleného a připraveného plánu, že nevznikl náhodou, že má smysl a cíl a že Bůh i přes svou velikost zná každého jednotlivého člověka osobně a projevuje mu v každém detailu svou péči a zájem. Ztotožňujeme se se slovy Ježíše Krista, že „kamení mluví" (Viz evangelium Lukáše, kapitola 19, verš 40).
  • Jsme ochotni nepředpojatě zkoumat každou přírodní skutečnost a hledat její objektivní vysvětlení. Věříme, že rozum a víra nejsou v rozporu, pokud tam tento rozpor nevloží člověk sám. Studium přírody a jejích zákonitostí pokládáme za studium jiného zápisu Bible.
  • Nechceme se dopouštět přehmatů, které vedly v minulých stoletích k tomu, že poznání přírodních zákonitostí bylo brzděno neoprávněnými teologickými představami a chceme se držet vždy ověřených a ověřitelných faktů. Jako omylní lidé však připouštíme, že nejsme omylu prosti. Souhlasíme s Isaacem Newtonem, že tu a tam najdeme hladší oblázek nebo hezčí mušli, zatímco obrovský oceán pravdy leží teprve před námi.
  • Nevysvětlujeme nepoznané a neznámé jevy existencí Boha, ale říkáme, že to, co jsme poznali a pochopili při studiu přírody, vypovídá o svém Tvůrci stejným způsobem, jako nádherné umělecké dílo o svém autorovi.
  • Ponecháváme na každém člověku, jaký závěr si osobně vyvodí z informací, které uvádíme. Plně respektujeme právo na svobodný názor druhých a naše pohledy nechceme prosazovat jinou cestou než svobodnou a otevřenou diskuzí. Nechceme se dopouštět zesměšňování a osočování a přáli bychom si, aby ve všech diskusích byla zachována korektnost a úcta.
  • Projekt „STVOŘENÍ.CZ" je podporován Maranatha z.s. www.maranatha.cz

Tým Maranatha z.s.